Monday, 6 February 2012

ಉಸಿರ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಿಗದ ಮಾತೆ,
ಅಂತೂ- ಇಂತೂ ನೀ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವೆ
ಯಾರೆಂದು ಅರಿಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಜೊತೆ
ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ನಾ ಸರಿಯೇ
ನಾನಿರುವೆ ಮೌನಿಯಾಗಿ ,
ನೀನಿರುವೆ ಮಾತಿನ ಭಾವನೆಯ ಬೆಳಕಾಗಿ ...

No comments:

Post a Comment