Sunday, 5 February 2012

ಚಿಂತೆ

 
ಕಲ್ಪನೆಯ ಮನಸೇ ,
ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಕೊರಗದಿರು
ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ನೀ ಸಂತೈಸು
ಉರುಳಿ ಹೋದ ಸಮಸ್ಯೆಯ
ಯೋಚಿಸಿ ಸೊರಗದಿರು
 
ಕಷ್ಟವಿಹುದು ಜೀವನದಿ
ಸುಖವೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮವಲ್ಲ
ನಮ್ಮದು ಆ ಸಹಿಸುವ
ಮನಸ್ಸಾಗಿರಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ
ಯೋಚಿಸಿ ಸೊರಗದಿರಲಿ
 
ಯಾರಿರುವರೆಂದು ನಮ್ಮವರು
ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಿ ನೋವ ಪಡದಿರು
ಹೇಗಾಗಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು
ಕಷ್ಟವು ಕೆಲವು ದಿನ ಸುಮ್ಮನೆ
ಯೋಚಿಸಿ ಸೊರಗದಿರಲಿ...
 
 

No comments:

Post a Comment