Sunday, 3 March 2013


ಮರಳಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಸುಂದರ ಗೂಡು
ಸಾಗರದ ಅಲೆಗೆಕೋ ಅಸೂಯೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ತುಂಬಿದ ಅದರಲ್ಲಿ
ಸಂತೋಷವೇ ಅರಳಿತ್ತು,
ಮಾತ್ಸರ್ಯ ತುಂಬಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿತ್ತು
ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೋತು ಅಲ್ಲೆ ಕಾದಿತ್ತು.

……ಮಾಲಿನಿ ಭಟ್…………………

No comments:

Post a Comment