Monday, 18 March 2013

ಗುರುತಿಲ್ಲದೆ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ 
ಮನಸಿಲ್ಲದೇ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ 
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು 
ಹಾಗೆಯೇ  ನೀ ಏನು ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು 


..........ಮಾಲಿನಿ ಭಟ್ 

No comments:

Post a Comment