Wednesday, 20 March 2013


ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು ಅನಿಸುವುದು
ಆದರೇನು ಮಾಡಲಿ ಹೇಳು
ಕನಸ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ
ಈಗ  ಸಂಜೆ ಪುನಹ ಆಗುತಿದೆ ..
ಏನು ಮಾಡಲಿ ಗೆಳಯ ..
ಮತ್ತೆ ಆ ತಂಪು ಆಕಾಶ ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ
ಮನಸು ಮತ್ತೆ  ಹಳೆಯ ದಿನಗಳತ್ತ ಸಾಗುವುದೇ
ಎಂಬ ಭಯ ......!!!!
 
 

No comments:

Post a Comment